خانه / فرهنگیان / ضمن خدمت / سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان
سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی - رایگان
سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی - رایگان

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان :

1
…… نسبت دادن مقداری عددی به خصیصه ای از شی از یک موقعیت است.
اندازه گیری
2
……. توانایی تفکر منسجم و منطقی و استنتاج و نتیجه گیری از حقایق ریاضی آشنا یا مفروض است.
استدلال ریاضی
3
…….. عبارت است از ضرورت جست و جوی آگاهانه وسیله ای مناسب برای رسیدن به هدف که در بدو امر این وسیله غیر قابل دسترس است.

مسئله

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

4
…….. عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات مفاهیم اصول و تعمیم های سازمان یافته ای که فرد قبلا در یکی از رشته های دانش آموخته
است.
ساخت شناختی
5
……… یک استدلال ریاضی متشکل از دنباله ای منطقی و بهم پیوسته از گزاره هایت که یک ادعای ریاضی را تایید یا رد می کند.
اثبات
6
اثبات جزو خرده مهارت و خرده فرایندهای حل مسئله است.
غلط
7
ارائه کدام یک از مفاهیم اساسی در ارتقای فهم آماری دانش آموزان مؤثر است؟
عدم قطعیت
8
ارتباطات ریاضیاتی بین متغیرها در چه قالب هایی مطالعه می شود؟
همه موارد
9
از دیدگاه برنامه درسی در روش ارائه و راهبردهای تدریس ریاضی به چه مواردی باید تاکید شود؟
همه موارد
10
امروزه کدام یک از موارد زیر جزو کاربردهای ارزشیابی نمی باشد؟
ارزشیابی به عنوان ابزار تنبیهی
11
امروزه کدامیک از موارد زیر جزو ویژگی های ارزشیابی نمی باشد.
اقدامی است در پایان فرایند آموزش
12
امروزه کدامیک از ویژگی های زیر جزو ویژگی های ارزشیابی نمی باشد؟
صرفا سنجش دستیابی به هدف
13
اندازه گیری محدود به کمی کردن کیفیت های فیزیکی است و در توصیف ویژگی های رخداد ها و موقعیت های مختلف کاربردی ندارد.
نادرست
14
ایده کلیدی در اولین سطح شایستگی که در آن دانش آموز بایستی با کسب دانش ومهارتهای ریاضی بتوناد روابط و الگوهای حاکم بر نظام
خلقت تغییرات آن را بررسی و نتایج یافته های علمی خود را گزارش کند چیست؟
دانش ریاضی
15
ایده کلیدی در دومین سطح شایستگی که در آن دانش آموز بایستی مسئله در ریاضیات، سایر علوم یا زندگی واقعی، راه حل ارائه نمایند چیست؟
تفکر ریاضی
16
ایده کلیدی در سومین سطح شایستگی که در آن دانش آموز بایستی با پرورش تفکر ریاضی بتواند در مواجهه با موفقیت های حل مسئله در ریاضیات، سایر علوم یا زندگی واقعی، راه حل ارائه نمایند چیست؟
فناوری در ریاضی
17
ایده کلیدی کدام گزینه تفکر ریاضی نیست؟

محاسبات عددی، ذهنی و تقریبی
18
ایده کلیدی کدام گزینه تفکر ریاضی نیست؟
عدم قطعیت
19
ایده کلیدی کدام گزینه دانش ریاضی است؟
عدم قطعیت
20
ایده کلیدی کدام گزینه دانش ریاضی نیست؟
محاسبات عددی ذهنی و تقریبی
21
ایده کلیدی کدام گزینه فناوری ریاضی نیست؟
ارتباطات و اتصال ها
22
ایده کلیدی کدام گزینه فناوری ریاضی نیست؟
اعداد و عملیات
23
ایده کلیدی کدام یک دانش ریاضی است؟
اعداد و عملیات

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

24
با وجود کاربردهای ریاضیات در حوزه های مختلف، در زندگی روزمره و حل مشکلات زندگی کاربردی ندارد.
نادرست
25
برای پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک در دوره دوم متوسطه چه دروسی برای ریاضی در نظر گرفته شده است؟
حسابان 2 هندسه 3 ریاضیات گسسته
26
برای پایه دهم رشته ریاضی فیزیک در دوره دوم متوسطه چه دروسی برای ریاضی در نظر گرفته شده است؟
ریاضی 1 هندسه 1
27
برای راهبرد حذف حالت های نامطلوب استفاده از کدام راهبردها بسیار کارامد است؟
الگوسازی و رسم شکل
28
برای رشته ادبیات و علوم انسانی در دوره دوم متوسطه چه دورسی برای ریاضی در نظر گرفته شده است؟
ریاضی و آمار 1 و 2 و 3
29
برای رشته علوم تجربی در دوره دوم متوسطه چه دروسی برای ریاضی در نظر گرفته شده است؟
ریاضی 1 ریاضی 2 ریاضی 3
30
برای ساده کردن مسئله نمی توان از عددهای تقریبی یا عددهای کوچکتر استفاده کرد
نادرست

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

31
برجسته کردن ارتباطات درون ریاضیاتی و بین ریاضیاتی، ارتباط ریاضی را با سایر زمینه ها و حوزه های برنماه درسی خارج از ریاضی همانند
مطالعات اجتماعی، علوم، هنر، تربیت بدنی نیز بیان می کند.
ارتباطات و اتصال ها
32
بررسی اعتبار جزو خرده مهارت و خرده فرایندهای حل مسئله است؟
نادرست
33
برنامه درسی حوزه یاگیزی حاصل تلاش کارگروهی شامل …
درست
34
تاکید برنامه درسی برتعامل کدام حیطه هاست؟
هر دو مورد

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان
35
تخمین و برآورد در موقعیت های ریاضی و واقعی جزو دامنه و محتوایی کدام یک از مفاهیم اساسی است؟
اعداد و عملیات
36
تدوین برنامه درسی حوزه یادگیری ریاضی چند سال طول کشید
3 سال
37
تعمیق دانش ریاضی در کنار تسلط بر تفکر ریاضی، در بستر تعامل با محیط پیرامونی و توجه به بافت و زمینهی موضوع، محقق میشود
درست
38
تمرکز در کدام مورد مبتنی بر توانایی استدلال حل مسئله و کشف نظام مندی هاست؟
تفکر ریاضی
39
تنها تمرکز حیطه دانشی و مهارتی اعداد و عملیات بر ایجاد و توسعه درک عددی است
نادرست
40
تنها هدف از ارائه دروس آمارو احتمال در برنامه درسی این است که دانش آموز به گونه ای با مفاهیم و مطالب به آمارو احتمال آشنا شوند
ولی در حل مسائل روزمره شغلی و شخصی خو نمی توانند از آن بهره ببرند.
نادرست
41
توانایی به کار گیری ریاضی در حل مسائل روزمره و انتزاعی از اهداف اساسی آموزش ریاضی است.
درست

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

42
چند سطح شایستگی در برنامه درسی ریاضی تعریف شده است؟
3 )سه سطح(
43
خواندن نقشه ها جزو دامنه محتوایی کدامیک از مفاهیم اساسی است؟
فضا و شکل
44
دانش آموز در دیدگاه مطرح شده در برنامه درسی ریاضی عالمی بالقوه است که در مواجهه با موقعیت های واقعی و چالشی تنها با استفاده از مفاهیم ریاضی در صدد حل مسئله برمی اید
نادرست
45
در برنامه درس ملی حوزه یادگیری ریاضی موضوعات محتوایی تا پایان دوره آموزش عمومی در قالب موضوع های محوری با جهت گیری
نظری یا کاربردی سازماندهی می شود.
نادرست

دانلود سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

46
در برنامه درس ملی حوزه یادگیری ریاضی موضوعات محتوایی در دوره  متوسطه دوم برحسب رشته های تحصیلی براساس تلفیقی از شبکه های مفهومی و مهارتی سازماندهی می شود.
نادرست
47
در برنامه درس ملی ریاضیات مفاهیم آموزشی بر پایه کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
آموزه های علمی – فرهنگی غرب
48
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث اعداد و عملیات توقع ما از دانش آموز تا اعداد چند رقمی است؟
12 رقمی
49
در دوره اول ابتدایی در مبحث الگو و تغییر کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
تبادل
50
در دوره اول ابتدایی و در تبدیل کدامیک از عملکردهای زیر از دانش آموز توقع نمی رود؟
بازتاب نقطه ای
51
در دوره اول ابتدایی و در مبحث احتمال کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می گردد؟
همه موارد
52
در دوره اول ابتدایی و در مبحث اعداد و عملیات توقع ما از دانش آموز تا اعداد چند رقمی است؟
4 رقمی
53
در دوره اول ابتدایی و در مبحث اعداد و عملیات کدامیک از استانداردهای عملکردی دانش آموز نمی باشد.
طرح مسئله
54
در دوره اول ابتدایی و در مبحث الگوهای عددی و هندسی کدامیک از عملکردهای زیر از دانش آموز توقع می رود؟
همه موارد
55
در دوره اول ابتدایی و در مبحث رابطه کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه می گردد؟
همه موارد
56
در دوره اول ابتدایی و در مبحث عدم قطعیت کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
جبر و احتمال
57
در دوره اول ابتدایی و در مبحث فضا و شکل کدام یک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد؟
دوران ساده
58
در دوره اول ابتدایی و در هندسه تحلیلی کدامیک از عملکردهای زیر از دانش آموز توقع می رود؟
آشنایی با محور اعداد و جایگاه اعداد

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

59
در دوره اول متوسطه در مبحث احتمال کدامیک از مفاهیم زیر ارائه میگردد؟
همه موارد
60
در دوره اول متوسطه و در شکل کدام یک از عملگردهای زیر از دانش آموز توقع می رود؟
تمامی موارد
61
در دوره اول متوسطه و در مبحث اعداد حقیقی کدام مفهوم ارائه می گردد؟
همه موارد
62
در دوره اول متوسطه و در مبحث اعداد گویا کدامیک از استانداردهای محتوا  ارائه نمی شود.
ضرب و تقسیم کسرها
63
در دوره اول متوسطه و در مبحث اعداد گویا کدامیک از استانداردهای محتوا  ارائه نمی شود.
ضرب و تقسیم کسرها
64
در دوره اول متوسطه و در مبحث الگو کدام یک از خرده مفاهیم زیر ارائه میگردد؟
همه موارد
65
در دوره اول متوسطه و در مبحث الگو و تغییر کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
مشتق
66
در دوره اول متوسطه و در مبحث آمار کدامیک از نودارهای زیر ارائه می گردد.
همه موارد

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

67
در دوره اول متوسطه و در مبحث تغییر کدام یک از مفاهیم زیر ارائه می
گردد؟
همه موارد
68
در دوره اول متوسطه و در مبحث رابطه کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می گردد.
همه موارد
69
در دوره اول متوسطه و در مبحث رابطه کدامیک از مفاهیم زیر ارائه میگردد؟
همه موارد
70
در دوره اول متوسطه و در مبحث شکل و فضا کدام یک از خرده مفاهیم زیر ارائه می گردد.
همه موارد
71
در دوره اول متوسطه و در مبحث شکل و فضا کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه می گردد.
همه موارد
72
در دوره اول متوسطه و در مبحث عملیات موضوع توان و ریشه تا ریشه چندم مد نظر می باشد؟
دو و سه
73
در دوره اول متوسطه و در مبحث فضا کدام یک از مفاهیم ارائه می گردد.
همه موارد

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

74
در دوره اول متوسطه و در مبحث هندسه تحلیلی کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می شود.
همه موارد
75
در دوره ائل متوسطه و در مبحث اعداد و عملیات کدام یک از خرده مفاهیم زیر ارائه می گردد؟
همه موارد
76
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث اعداد عملیات کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
اعداد حقیقی
77
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث اعداد گویا کدامیک از استانداردهای محتوا ارائه نمی گردد.
طرح مسئله با اعداد اعشاری
78
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث الگو کدامیک از عملکردهای از دانش آموز توقع می رود؟
همه موارد
79
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث الگو و تغییر کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
تبادل

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

80
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث آمار کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می شود؟
همه موارد
81
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث رابطه کدامیک از خرده مفاهیم ارائه می گردد.
همه موارد
82
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث شکل کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد؟
اشکال فضایی غیر منتظم
83
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث عدم قطعیت کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه نمی گردد؟
جبر و احتمال
84
در دوره دوم ابتدایی و در مبحث فضا کدامیک از عملکردهای زیر از دانش آموز توقع نمی رود؟
رسم گسترده اشکال ترکیبی
85
در دوره دوم ابتدایی و در هندسه تحلیلی کدامیک از عملکردهای زیر از دانش آموز توقع نمی رود؟
جمع بردارها
86
در دوره دوم متوسطه و در مبحث احتمال کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می شود.
همه موارد
87
در دوره دوم متوسطه و در مبحث اعداد حسابی کدامیک از مطالب ارائه نمی شود.
شناخت اولیه اعداد طبیعی
88
در دوره دوم متوسطه و در مبحث اعداد حقیقی کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می گردد؟
همه موارد
89
در دوره دوم متوسطه و در مبحث اعداد گویا کدام مفهوم ارائه نمی گردد؟
درک ساده عدد گویا
90
در دوره دوم متوسطه و در مبحث الگو و تغییر کدام مورد ارائه نمی شود؟
الگوی هندسی اعداد اصم

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

91
در دوره دوم متوسطه و در مبحث آمار کدام یک از عملکردهای زیر از دانش اموز توقع می رود؟
تمامی موارد
92
در دوره دوم متوسطه و در مبحث آمار کدام یک از عملکردهای زیر از دانش آموزان توقع می رود؟
همه موارد
93
در دوره دوم متوسطه و در مبحث تابع کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه می گردد.
همه موارد
94
در دوره دوم متوسطه و در مبحث تبدیل کدامیک از خرده مفاهیم زیر ارائه می گردد.
همه موارد
95
در دوره دوم متوسطه و در مبحث رابطه کدامیک از مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
الگوی حسابی اعداد گنگ
96
در دوره دوم متوسطه و در مبحث شکل کدامیک از مفاهیم زیر ارائه می گردد.
همه موارد
97
در دوره دوم متوسطه و در مبحث هندسه تحلیلی کدامیک از مفاهیم زیر ارائه نمی گردد.
ضرب ماتریس در بردار
98
در دیدگاه مطرح شده در برنامه درسی تنها محصول نهایی که همان دانش ریاضی کسب شده است حائز اهمیت است و فرآیند دستیابی به این دانش اهمیتی ندارد.
نادرست
99
در دیدگاه مطرح شده در برنامه درسی ریاضی دانش آموز در مواجهه با موقعیت های واقعی و چالشی با استفاده از کدام مورد /موارد به حل مسئله می پردازد؟
همه موارد
100
در دیدگاه مطرح شده در برنامه درسی ریاضی دانش آموز در مواجهه با موقعیت های واقعی و چالشی از راهنمایی چه کسانی در حل مسئله استفاده می کند؟
هر دو مورد

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان – مجله اینترنتی پادینا

101
در دیدگاه مطرح شده در بنامه درسی ریاضی معلم تنها تسهیل گر فرصت های یاددهی یادگیری است
نادرست
102
در راهبرد حذف حالت های نامطلوب ابتدا فهرستی از تمام حالت ها بدست آورده و سپس با توجه به شرایط حالت نامطلوب حذف میشود.
درست
103
در راهبرد حذف حالت های نامطلوب برای پیدا کردن حالتهای ممکن از کدام راهبرد می توان بهره برد؟
الگو سازی
104
در راهبرد حل مسئله ساده تر اگر ترتیب زیر مسئله ها را درست تشخیص داده باشیم حل هر زیر مسئله به حل مسئله بعدی کمک می
کند تا در نهایت به خواسته ی اصلی برسیم .
نادرست
105
در راهبرد حل مسئله ساده تر برای نتیجه گیری و پیدا کردن پاسخ مسئله اصلی از کدام راهبرد استفاده می کنیم تا الگوی کشف شده در
مسئله ساده را به مسئله ی اصلی مرتبط کنیم؟
الگویابی
106
در راهبرد رسم شکل منظور از رسم شکل نقاشی است و ترسیم های ساده برای درک بهتر و یا حل کردن مسئله کمکی نمی کند.
نادرست
107
در ریاضیات مدرسه ای فعالیت های آموزشی باید برخاسته از ماهیت مجرد ریاضی باشد تا درک شهودی آنها را تقویت کند.
نادرست

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

108
در فرآیند تولید برنامه درسی حوزه یادگیری ریاضی تنها اسناد بالادستی تحلیل و گزاره ها استخراج گردیده است.
نادرست
109
در قلمرو حوزه آموزش ریاضیات در برنامه درس ملی به فناوری در ریاضیات و کاربردهای آن تاکیدی صورت نگرفته است
نادرست
110
در کدام دوره دانش آموز باید بتواند با کمک مهارت های تفکر علمی منطقی روابط و الگوهای موجود در ریاضیات یا محیط پیرامونی را
کشف وتحلیل کند؟
دوره دوم ابتدایی
111
در کدام دوره دانش آموز بایستی با پرورش تفکر استنتاجی قادر است بوسیله مدلسازی مسائل ریاضی را حل کند.
دوره اول متوسطه
112
در کدام دوره دانش آموز بایستی با پرورش تفکر ریاضی بتواند در مواجهه با موقعیت های حل مسئله در ریاضیات سایر علوم یا زندگی
واقعی راه حل ارائه نماید.
دوره دوم متوسطه
113
در کدام دوره دانش آموز بایستی با پرورش تفکر علمی منطقی قادر است مسائل ریاضی را حل کند؟
دوره دوم ابتدایی
114
در کدام دوره دانش آموز بایستی با پرورش شهود قادر است مسائل ساده ریاضی را حل کند؟
دوره اول ابتدایی
115
در کدام دوره دانش آموز بایستی با درک مفاهیم انتزاعی ریاضیات مهارتهای استدلال استنتاجی را به کار گرفته و برای مفاهیم مدلسازی
نماید؟
دوره اول متوسطه

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

116
در کدام دوره دانش آموز بایستی با کسب دانش و مهارت های ریاضی بتواند روابط و الگوهای حاکم بر نظام خلقت و تغییرات آن را برری و
نتایج یافته های علمی خود را گزارش کند
دوره دوم متوسطه
117
در کدام دوره دانش آموز بایستی با کسب دانش و مهارت های ریاضی، الگوهای ساده موجود در ریاضیات یا محیط پیرامونی را شناسایی و
تبیین کند؟
دوره اول ابتدایی
118
در کدام دوره دانش آموز بایستی با کسب مهارت ها به کار گیری ابزارهای ساده قادر است اندازه گیری و محاسبات ساده ریاضی را انجام
دهد؟
دوره اول و دوم ابتدایی
119
در کدام دوره دانش آموز بایستی با کسب مهارت ها در به کار گیری فناوری درک خود از دانش و مهارت های ریاضی را توسعه می دهد.
دوره دوم متوسطه
120
در کدام دوره دانش آموز بایستی برای مسائل ریاضی، فناوری متناسب با آن را انتخاب و از آن استفاده کند؟
دوره اول متوسطه
121
در کدام راهبرد حل مسئله از طریق سازماندهی و تنظیم داده ها الگویی بدست می اید که از این طریق مسائل پیچیده در حد الگوها
قالب بندی می شوند و با استفاده از الگو می توان به حل مسئله نائل
شد
الگو یابی
122
در کدام راهبرد حل مسئله داده ها از طریق جدول سازمان دهی می شود تا کمک شود تا الگویی از دل داده ها کشف و اطلاعات پنهان در
داده ها بدست آورده شود؟
الگو سازی

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

123
در کدام راهبرد حل مسئله مدل تصویری ملموس از یک موقعیت مجرد فراهم می شود.
رسم شکل
124
در کدام راهبرد مسئله پیچیده و چند مرحله ای را به مسئله ساده و مرحله به مرحله تبدیل می کنیم؟
زیر مسئله
125
در مسئله ای که روش و راه حل مستقیمی ندارد و یا رسیدن به جواب طولانی و دشوار است از کدام راهبرد حل مسئله می توان بهره برد؟
حدس وآزمایش
126
در مسئله هایی که بین شکل ها و یا عددها الگو و رابطه خاصی وجود داشته باشد از کدام راهبرد حل مسئله استفاده میشود؟
الگویابی
127
در مسئله هایی که لازم است همه جواب ها و پاسخ های ممکن نوشته شود از کدام راهبرد حل مسئله استفاده میشود؟
الگو سازی
128
در مهارت و فرایند اساسی اندازه گیری تنها به خرده مهارت اندازه گیری و واحدها پرداخته می شود.
نادرست

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان – مجله اینترنتی پادینا

129
در نگاه موضوع مدار به برنامه درسی از فضا و شکل تحت چه عنوانی یاد میشود؟
هندسه
130
ریاضیات با اینکه زبانی دقیق برای تعرف دقیق اصطلاحات است اما برای تعریف نمادها کارایی ندارد.
نادرست
131
ریاضیات تنها در حل مسائل انتزاعی کاربرد دارد.
نادرست
132
ریاضیات ریشه در کدام قوه انسان دارد؟
عقل
133
ریاضیات محصول اندیشیدن تجزیه و تحلیل محیط پیرامونی و خلاقیت ذهن بشر است.
درست
134
ساخت شناسی در کدام یک از مهارت ها و فرآیندهای اساسی مطرح می شود؟
ارتباطات و اتصال ها
135
سازمان پژوهش و برنامه ریزی مسئولیت تدوین برنامه درسی را رد حوزه های مختلف یادگیری بر عهده گرفت.
درست
136
سازماندهی محتوا در دوره ابتدایی بر مبنای دانش ریاضی و با تمرکز بر پرورش مهارت ها و فرایندهای تفکر است.
درست
137
شرح خدمات دانشمندان و ریاضیدانان ایرانی و نقش آن ها در تاریخ ریاضی بخشی از محتوای حوزه آموزش ریاضیات در برنامه درس ملی
را تشکیل می دهد
درست
138
عدم قطعیت تنها شامل دو خرده مفهوم آمار و احتمال است .
درست
139
قضاوت و ارزیابی درمورد ایده های دیگر دانش آموزان از اجزای کدام فرایند اساسی است.
گفتمان
140
قلمرو حوزه آموزش ریاضیات در برنامه درس ملی تنها درک مفاهیم ریاضی است؟
نادرست
141
قلمرو ریاضیات در نگاهی کلی بر کدام ستون ها استوار است؟

دو ستون دانش ریاضی و تفکر ریاضی
142
کدام جمله در مورد ریاضیات صحیح است؟
ریاضیات ابزار حل بسیاری از مشکلات زندگی است.
143
کدام جمله در مورد ریاضیات صحیح است؟
ریاضیات بخشی از زندگی است

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

144
کدام راهبرد حل مسئله به تفکر نظامدار هم معروف است؟
الگوسازی
145
کدام راهبرد حل مسئله کلمات را به تصاویر قابل تشخیص برای ذهن های نورس تبدیل می کند؟
روش های نمادین
146
کدام فعالیت جزو دامنه محتوایی مفاهیم اساسی اعداد و عملیات است؟
استفاده از اعداد برای شمارش
147
کدام گزینه از اجزای مهم فرآیند حل مسئله نیست؟
درک و ضرورت توجیه کردن
148
کدام گزینه از جمله فرایندهای ریاضی است؟
تفکر تجسمی
149
کدام گزینه از جمله فرایندهای ریاضی است؟
مدلسازی
150
کدام گزینه از جمله فرایندهای ریاضی است؟
حل مسئله

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

151
کدام گزینه از جمله فرآیندهای ریاضی نیست؟
اندازه گیری
152
کدام گزینه از جمله فرآیندهای ریاضی نیست؟
جبر و نمایش نمادین
153
کدام گزینه از جمله فرآیندهای ریاضی نیست؟
تصمیم گیری
154
کدام گزینه از جمله فرآیندهای ریاضی نیست؟
هندسه
155
کدام گزینه از جمله فرآیندهای ریاضی نیست؟
احتمال
156
کدام گزینه از جمله مصادیق تفکر تجسمی و خلاق است؟
استدلال فضایی
157
کدام گزینه از جمله مصادیق تفکر تجسمی و خلاق نیست؟
مقایسه کردن
158
کدام گزینه از جمله مصادیق تفکر تفکر نقاد و استدلال منطقی است؟
تعمیم دادن

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

159
کدام گزینه از جمله مصادیق تفکر تفکر نقاد و استدلال منطقی نیست؟
الگوهای تجسمی
160
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی است؟
احتمال
161
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی است؟
جبرو نمایش نمادین
162
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی است؟
اندازه گیری
163
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی است؟
هندسه
164
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی نیست؟
حل مسئله
165
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی نیست؟
گفتمان ریاضی
166
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی نیست؟
تصمیم گیری

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

167
کدام گزینه از جمله مفاهیم ریاضی نیست؟
استدلال
168
کدام گزینه از دروس ارائه شده برای رشته ریاضی فیزیک است؟
هندسه 1 هندسه 2 هندسه 3
169
کدام گزینه اهداف حیطه دانشی و مهارتی اعداد و عملیات را بیان می
کند؟
همه موارد
170
کدام گزینه اهداف حیطهی دانشی و مهارتی اعدادو عملیات را بیان میکند؟
همه موارد
171
کدام گزینه به طور کلی بر دانش کلی و عمده فرد در یک زمینه به خصوص علمی و تحصیلی دلالت می کند ؟
ساخت شناسی
172
کدام گزینه به فرایندهای فکری اشاره دارد که بدون آنها فهم کامل و شایسته ریاضی ممکن نیست؟
تفکر ریاضی
173
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم اعداد و عملیات است؟
عملیات
174
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم اعداد و عملیات نیست؟
محاسبات عددی
175
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم الگو و تغییر است؟
رابطه و تابع
176
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم الگو و تغییر نیست؟
تبدیل
177
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم الگو وتغییر است؟
رابطه و تابع
178
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم شکل و فضا است؟
هندسه تحیلی و تبدیل
179
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم شکل و فضا نیست؟
تغییر
180
کدام گزینه جزو خرده مفاهیم عدم قطعیت است؟
احتمال
181
کدام گزینه جزو خرده مهارت و خرده فرآیند حل مسئله است؟
همه موارد
182
کدام گزینه جزو نمایش نمادین محسوب نمی شود؟
مدل سازی پدیده ها
183
کدام گزینه در فرایند تولید برنامه درسی حوزه یادگیری ریاضی صورت
گرفته است؟
همه موارد
184
کدام گزینه در رویکردهای کاربردریاضی جایگاه ویژه ای دارند؟
همه موارد
185
کدام گزینه در رویکردهای کاربردی ریاضی جایگاه ویژه ای دارند؟
همه موارد
186
کدام گزینه در مورد افرادی که آموزش دیده ریاضیات هستند صحیح نمی باشد؟
امور را به صورت انتزاعی پیگیری میکنند .

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

187
کدام گزینه در مورد تأکیدات برنامه درسی صحیح نیست؟
تنها از ارزشیابی عملکردی استفاده شد.
188
کدام گزینه در مورد تأکیدات برنامه درسی صحیح نیست؟
تنها از ارزشیابی عملکردی استفاده شود
189
کدام گزینه در مورد تعداد کتاب های درس ریاضی در دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه صحیح است؟
برای تمام پایه ها در ان دوره ها تنها یک کتاب برای درس ریاضی در نظر گرفته شده است.
190
کدام گزینه در مورد ریاضیات صحیح نمی باشد.
پایه ریاضیات بر انتزاعات است.
191
کدام گزینه درباره تعداد ساعات درسی در دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه صحیح است؟
به غیر از پایه اول و دوم که تعداد 5ساعت درس ریاضی در نظر گرفته شده برای بقیه پایه ها تعداد 4 ساعت ریاضی در نظر گرفته شده است.
192
کدام گزینه درباره تعداد ساعات دروس ریاضی دوره دوم متوسطه صحیح نیست؟
در رشته ادبیات و علوم انسانی در پایه دهم و یازدهم 2 ساعت و در پایه دوازدهم 3 ساعت برای دروس ریاضی در نظر گرفته شده است.
193
کدام گزینه درباره ریاضیات صحیح نیست؟
ریاضیات با وجود دارا بودن نظم سازگاری درونی ندارد.
194
کدام گزینه درباره علم ریاضیات صحیح است؟
ریاضیات علمی است که ماهیتی مجرد و کشف شدنی دارد.
195
کدام گزینه درباره علم ریاضیات صحیح نیست؟
ریاضیات قدرت تعامل با سایر علوم را ندارد.
196
کدام گزینه درباره علم ریاضیات صحیح نیست؟
ریاضیات انسان را قادر به پیش بینی وضعیت های ممکن می کنید اما در کنترل این وضعیت ها کارایی ندارد
197
کدام گزینه درباره مسئله صحیح است؟
دانش آموزان برای یافتن راه حل مسئله باید آن را از درون دانش خودشان بیرون بکشند.
198
کدام گزینه صحیح است؟
با درک ریاضیات افراد می توانند مسائل را بطور منطقی استدلال کنند.
199
کدام گزینه مرزهای ریاضی و تمایز آن را با سایر علوم از طریق معرفی برخی مفاهیم و مهارت ها مشخص می کند.
دانش ریاضی
200
کدام مورد از اجزای فرایند حل استدلال است؟
قانع کردن و دلیل آوردن
201
کدام مورد از اجزای فرایند حل استدلال نیست؟
بازگشت به عقب
202
کدام مورد از اجزای فرایند حل مساله است؟
بازگشت به عقب
203
کدام مورد از مهارت ها در حیطه تفکر ریاضی نیست؟
محاسبات و اندازه گیری
204
کدام مورد از مهارت ها در حیطه دانش ریاضی است؟
محاسبات و اندازه گیری
205
کدام مورد ناظر به توانمندی علم ریاضیات در پرورش نیروی تعقل و توانایی های ذهنی تجزیه و تحلیل، استدلال و به کارگیری استراتژی
های حله مسئله است؟
تفکر ریاضی
206
کدام یک از مفاهیم اساسی د رحالت کلی پدیده های فضایی و هندسی و روابط موجود را شامل می شود.
فضا و شکل
207
کدام یک از موارد زیر از نظر زمانی جزو مراحل ارزشیابی نمی باشد؟ ارزشیابی پلکانی
208
کدام یک از مهارت ها و فرایند های اساسی ضمن برجسته کردن ارتباطات درون ریاضیاتی و بین ریاضیاتی ارتباط ریاضی یا سایر زمینه
ها و حوزه های برنامه درسی خارج از ریاضی همانند مطالعات اجتماعی علوم هنر تربیت بدنی نیز بیان می کند.
ارتباطات و اتصال ها
209
کدامم اعمال با با یکدیگر رابطه معکوس دارند؟
هر دو مورد
210
کدامیک از موارد زیر جزو راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد.
تمام مسئولیت آموزش بر عهده معلم
است.
211
کدامیک از موارد زیر جزو راهبردهای یاددهی یادگیری نمی باشد؟
جایگاه دانش آموز در فرایند یادگیری مصرف کننده است.
212
کدامیک از موارد زیر جزو رویکردهای آموزشی نمی باشد.
آموزش باید مربی محور باشد
213
کدامیک جزو انواع روش های ارزشیابی است؟
همه موارد

سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

214
کدامیک جزو انواع روش های ارزشیابی هست؟
همه موارد
215
کدامیک جزو مهم ترین ویژگی های ارزشیابی مناسب است؟
همه موارد
216
کشف الگو، رابطه و نظم موجود در بین دنباله های عددی و یا هندسی به حل مسئله کمکی نمی کند.
نادرست
217
گفتمان ریاضی در واقع گفتن، شنیدن، نوشتن دربارهی ریاضی و استدلال کردن ریاضی وار به کمک زبان ریاضی است
درست
218
مجموع تعداد کتاب های دروس ریاضی در رشته ریاضی و فیزیک چند عدد است؟
8
219
مسئله فعالیتی است که در آن دانش آموز علاقه مندانه درگیر است و تلاش دارد که راه حلی برای آن پیدا کند و وسیله ریاضی در دسترس و از قبل آماده ای که با آن به هدف برسد نیز دارد
نادرست
220
مسئله ها نه تنها یک هدف یادگیری ریاضی است بلکه یک ابزار و روش اصلی و فراگیر انجام دادن ریاضیات نیز هست.
درست
221
مطالعه ارتباطات ریاضیاتی بین متغیرها در قالب توابع جزو دامنه محتوایی کدامیک از مفاهیم اساسی است؟
الگو و تغییر
222
مفهوم اساسی عدم قطعیت شامل دو خرده مفهوم …. و… است.
آمار و احتمال
223
منظور از …. سخن گفتن نوشتن بحث کردن سوال کردن توضیح دادن توجیه کردن و استدلال کردن در ایده ها و مفاهیم ریاضی است.
گفتمان ریاضی
224
منظور از الگو و تغییر، صورت بندی، توصیف و پیش بینی و مدلسازی تغییرات در چه زمینه هایی است؟
هر دو مورد
225
منظور از درک عددی چیست؟
همه موارد
226
منظور از نماد در راهبرد روش های نمادین چیست؟
هر دو مورد
227
نگریستن به محیط پیرامونی از منظر ریاضیات منجر به چه می شود؟
همه موارد
228
نیاز به واحد و استاندارد کردن واحد از جمله مهارت های کدام یک از مهارت های اساسی است؟
اندازه گیری
229
هدف درس ملی در حوزه ریاضیات تربیت نسلی است که ….

بتواند در امور روزمره از ریاضییات استفاده کند.
230
یادگیری معنی دار چه زمانی رخ می دهد؟
در صورت برقراری ارتباط مطالب جدید با مطالب قبلی

پایان سوالات آزمون نهایی ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی – رایگان

همچنین ببینید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *